SPORT

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA


        I. Podstawa prawna.

1. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy prawnej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

2. Ustawa – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r.

3. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

4. Wewnątrzszkolny System Oceniania.

5. Program nauczania wychowania fizycznego  dla ośmioletniej szkoły podstawowej. Krzysztof Warchoł.

II. Założenia ogólne.

1. Nauczyciele wf na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o celach wychowania fizycznego, kryteriach i wymaganiach na poszczególne oceny, zasadach BHP, regulaminach korzystania z obiektów i pomieszczeń sportowych oraz regulaminu wyjść  i wyjazdów na zawody sportowe. Uczniowie potwierdzają własnoręcznym podpisem, że zapoznali się z powyższymi informacjami.

1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego systemu oceniania szkoły.

2. Ocena semestralna lub roczna ustalona jest na podstawie ocen cząstkowych za określony poziom wiadomości, umiejętności i kompetencji społecznych danego ucznia.

3. Ustalając ocenę z wychowania fizycznego nauczyciel zobowiązany jest dostosować wymagania do danego ucznia, a nie do poziomu klasy.

4. Przy ocenianiu z wychowania fizycznego nauczyciel powinien w szczególności brać pod uwagę wysiłek ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, systematyczność udziału w tych zajęciach , postawę oraz aktywność  w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

5. Ocena celująca z wf  może być wystawiona tylko na koniec roku szkolnego jako ocena końcoworoczna, uwzględniająca całoroczną pracę ucznia oraz wysiłek włożony w wywiązywanie się z obowiązków wynikających z programu nauczania.

6. Cząstkową ocenę niedostateczną uczeń może poprawić jednorazowo w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania, w sposób określony przez nauczyciela wf.

7. Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć (brak stroju, złe samopoczucie) dwa razy w semestrze. Nieprzygotowanie zgłasza na początku lekcji, a nauczyciel wf odnotowuje ten fakt w e-dzienniku i w zeszycie do korespondencji wpisując "np". trzecie i każde następne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.

8. Dziewczęta w czasie niedyspozycji  zwalniane są z wykonywania intensywnego wysiłku fizycznego, natomiast obowiązuje je aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Uczennica w okresie niedyspozycji fizycznej powinna być przygotowana do zajęć wf tak samo jak przy pełnej dyspozycji, tzn.: jest przebrana w strój sportowy, lecz bierze ograniczony udział w zajęciach (nie wykonuje ćwiczeń „ciężkich”: biegi długie, skoki, dźwignie itp.)

9. Zwolnienia od rodziców muszą być przedstawione na lekcji w dniu, którego dotyczą, powinny być wpisane w zeszyt do korespondencji, zawierać dokładną datę i przyczynę zwolnienia oraz podpis rodzica (opiekuna prawnego).

10. Uczeń zobowiązany jest posiadać na lekcji wf zeszyt do korespondencji , w którym nauczyciel wf wpisuje na bieżąco oceny cząstkowe, nieprzygotowania do lekcji i oceny proponowane semestralne i końcoworoczne. Brak zeszytu skutkuje uwagą wpisaną do e-dziennika.

11. Nauczyciel wf zobowiązany jest wpisywać oceny cząstkowe, nieprzygotowania do lekcji i oceny proponowane semestralne i końcoworoczne w miarę możliwości na bieżąco (brak zeszytu do korespondencji - na kolejnej lekcji, brak dostępu do komputera na lekcji wf-najpóźniej w dniu następnym) w zeszycie do korespondencji  i do e-dziennika.

12. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej , opracować dostosowania wymagań edukacyjnych, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności               w uczeniu się lub dysfunkcje rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

13. Uczeń może być zwolniony całkowicie lub częściowo  z zajęć wychowania fizycznego decyzją administracyjną dyrektora szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

14. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres uniemożliwiający wystawienie oceny semestralnej lub klasyfikacyjnej na koniec roku szkolnego, zamiast oceny nauczyciel wpisuje „zwolniony” albo „zwolniona”.

15. W przypadku czasowego albo częściowego zwolnienia  z ćwiczeń fizycznych  uczeń jest zobowiązany do opanowania wiedzy teoretycznej, w każdym bloku tematycznym, z którego uzyska cząstkową ocenę.

16. Uczniowie zwolnieni z ćwiczeń na podstawie zaświadczenia ( lekarskie, od rodziców) nie są zwalniani z obowiązku obecności na lekcji i udziału w niej.

Uczeń, który ma zwolnienie lekarskie może być zwolniony z lekcji, jeżeli jest to jego pierwsza lub ostatnia lekcja, po uprzednim przedstawieniu nauczycielowi i dyrekcji oświadczenia rodziców, że w tym czasie biorą za niego odpowiedzialność.

17. W przypadku uczniów obecnych na lekcji, posiadających zwolnienie z ćwiczeń od rodziców, w e-dzienniku  będzie odnotowane to jako „nc”(czyli uczeń obecny, ale niećwiczący).

18. O przewidywanej ocenie niedostatecznej lub grożącym nieklasyfikowaniu nauczyciel wf powinien poinformować uczniów i rodziców (opiekunów prawnych)z miesięcznym wyprzedzeniem wpisując informacje w zeszycie do korespondencji oraz w dzienniku lekcyjnym.

19. Na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciel wf zobowiązany jest  poinformować ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych,  wpisując informacje w zeszycie do korespondencji oraz w dzienniku lekcyjnym. Inny termin wpisania oceny jest możliwy wyłącznie w przypadku nieobecności ucznia lub nauczyciela.

20. Ustalona przez nauczyciela wf niedostateczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego. Egzaminy,  o których mowa mogą być przeprowadzone tylko i wyłącznie w formie praktycznej.

21. Uczeń może być nieklasyfikowany z wychowania fizycznego z powodu nieobecności przekraczającej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia w planie nauczania.

22. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

23. Na prośbę ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych) ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

24. Egzamin klasyfikacyjny z wychowania fizycznego może być przeprowadzony tylko i wyłącznie w formie praktycznej (umiejętności ruchowe), które były przedmiotem nauczania w trakcie semestru lub roku szkolnego.

25. Każdy uczeń startujący w zawodach międzyszkolnych na szczeblu powiatowym zobowiązany jest do monitorowania na stronie internetowej szkoły swoich osiągnięć sportowych. Na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną przedstawia na piśmie swoje osiągnięcia nauczycielowi wychowania fizycznego, który potwierdza je i przekazuje wychowawcy.

26. Uczniów biorących udział w zawodach sportowych obowiązuje "Regulamin wyjazdów i wyjść na zawody sportowe".

27. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach sportowych uczniom przyznaje się punkty, które dolicza się do punktacji przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych:

- zawody międzynarodowe:      I, II, III, IV miejsce - 4 punkty,

- zawody krajowe:                         I, II, III miejsce - 3 punkty,

- zawody wojewódzkie:               I, II miejsce - 2 punkty,

- zawody powiatowe                    I miejsce - 1 punkt.

III. Wymagania szczegółowe - oddział IV szkoły podstawowej.

             W oddziale IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności:

1. postawę ucznia i jego kompetencje społeczne,

2. systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć,

3. sprawność fizyczną (kontrola):

- siła mięśni brzucha – siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 30s (według MTSF),

- gibkość – skłon tułowia w przód z podwyższenia (według MTSF),

- pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu – Próba Ruffiera.

4. umiejętności ruchowe:

a) gimnastyka:

- przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

- układ gimnastyczny według własnej inwencji (postawa zasadnicza, przysiad podparty, przewrót w przód, klęk podparty, leżenie przewrotne),

b) minipiłka nożna:

- prowadzenie wewnętrzną częścią stopy prawą lub lewą nogą,

- uderzenie piłki na bramkę wewnętrzną  częścią stopy,

c) minikoszykówka:

- kozłowanie piłki w marszu lub biegu po prostej ze zmianą ręki kozłującej,

- podania oburącz sprzed klatki piersiowej w marszu,

d) minipiłka ręczna:

- podanie jednorącz półgórne w marszu,

- rzut na bramkę jednorącz z kilku kroków marszu,

e) minipiłka siatkowa:

- odbicie piłki sposobem oburącz górnym po własnym podrzucie,

f) dodatkowo gry i zabawy w tym: tenis stołowy, unihokej, badminton, wyścigi rzędów.

5. wiadomości:

- uczeń zna podstawowe przepisy minigier zespołowych (odpowiedzi ustne lub pisemny test),

- uczeń potrafi wyjaśnić pojęcie sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego(odpowiedzi ustne lub sprawdzian pisemny),

- uczeń zna wszystkie próby ISF K. Zuchory, potrafi je samodzielnie przeprowadzić oraz indywidualnie interpretuje własny wynik.

IV. Wymagania szczegółowe - oddział V szkoły podstawowej

             W oddziale V szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności:

1. postawę ucznia i jego kompetencje społeczne,

2. systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć,

3. sprawność fizyczną (kontrola):

- siła mięśni brzucha – siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 30s (według MTSF),

- gibkość – skłon tułowia w przód z podwyższenia (według MTSF),

- pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu – Test Coopera.

4. umiejętności ruchowe:

a) gimnastyka:

- przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

- podpór łukiem leżąc tyłem „mostek”,

b) minipiłka nożna:

- prowadzenie piłki prostym podbiciem  prawą lub lewą nogą,

- uderzenie piłki prostym podbiciem na bramkę po kilku krokach rozbiegu (piłka jest nieruchoma),

c) minikoszykówka:

- kozłowanie piłki w biegu ze zmianą ręki kozłującej i kierunku poruszania się,

- rzut do kosza z dwutaktu (dwutakt z miejsca bez kozłowania piłki),

d) minipiłka ręczna:

- podanie jednorącz półgórne w biegu,

- rzut na bramkę zbiegu,

e) minipiłka siatkowa:

- odbicie piłki sposobem oburącz górnym w parach,

- zagrywka sposobem dolnym z 3 – 4 m od siatki,

f). dodatkowo gry i zabawy w tym: tenis stołowy, unihokej, badminton, wyścigi rzędów.

5. wiadomości;

- uczeń zna podstawowe przepisy minigier zespołowych (odpowiedzi ustne lub pisemny test),

- uczeń potrafi wyjaśnić i scharakteryzować pojęcie zdrowia według WHO (odpowiedzi ustne lub sprawdzian pisemny),

- uczeń zna Test Coopera, potrafi go samodzielnie przeprowadzić oraz indywidualnie interpretuje własny wynik.

 

V. Wymagania szczegółowe - oddział VII szkoły podstawowej

W oddziale VII szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności:

1. postawę ucznia i jego kompetencje społeczne,

2. systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć,

3. sprawność fizyczną (kontrola):

a) siła mięśni brzucha – siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 30s (według MTSF),

b) gibkość – skłon tułowia w przód z podwyższenia (według MTSF),

c) skok w dal z miejsca (według MTSF),

d) bieg ze startu wysokiego na 50m (według MTSF),

e) bieg wahadłowy na dystansie 4 razy 10m z przenoszeniem klocków (według MTSF),

f) pomiar siły względnej (według MTSF):

- zwis na ugiętych rękach – dziewczęta,

- podciąganie w zwisie na drążku – chłopcy,

g) biegi przedłużone (według MTSF):

- na dystansie 800m – dziewczęta,

- na dystansie 1000m – chłopcy,

e) pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu – Test Coopera.

 4. umiejętności ruchowe:

a) gimnastyka:

- stanie na rękach przy drabinkach,

- łączone formy przewrotów w przód i w tył,

b) piłka nożna:

- zwód pojedynczy przodem bez piłki i uderzenie na bramkę prostym podbiciem lub wewnętrzną częścią stopy,

- prowadzenie piłki ze zmianą kierunku poruszania się i nogi prowadzącej ,

c) koszykówka:

- zwód pojedynczy przodem bez piłki i rzut do kosza z dwutaktu po podaniu do współćwiczącego,

- podania oburącz sprzed klatki piersiowej ze zmianą miejsca i kierunku poruszania się,

d) piłka ręczna:

- poruszanie się w obronie (w strefie),

- rzut na bramkę z wyskoku po zwodzie pojedynczym przodem bez piłki i podaniu od współćwiczącego,

e) piłka siatkowa:

- łączone odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym w parach,

-zagrywka sposobem dolnym z 5 -6m od siatki,

f) dodatkowo gry i zabawy w tym: tenis stołowy, unihokej, badminton.

5. wiadomości:

- uczeń zna podstawowe przepisy gier zespołowych (odpowiedzi ustne lub pisemny test),

- uczeń oblicza wskaźnik BMI i interpretuje własny wynik (odpowiedzi ustne),

- uczeń wymienia pozytywne mierniki zdrowia (odpowiedzi ustne lub pisemny test).

VI. Wymagania szczegółowe - oddział VIII szkoły podstawowej.

W oddziale VIII szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności:

1. postawę ucznia i jego kompetencje społeczne,

2. systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć,

3. sprawność fizyczną (kontrola):

a) siła mięśni brzucha – siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 30s (według MTSF),

b) gibkość – skłon tułowia w przód z podwyższenia (według MTSF),

c) skok w dal z miejsca (według MTSF),

d) bieg ze startu wysokiego na 50m (według MTSF),

e) bieg wahadłowy na dystansie 4 razy 10m z przenoszeniem klocków (według MTSF),

f) pomiar siły względnej (według MTSF):

- zwis na ugiętych rękach – dziewczęta,

- podciąganie w zwisie na drążku – chłopcy,

g) biegi przedłużone (według MTSF),

- na dystansie 800m – dziewczęta,

- na dystansie 1000m – chłopcy,

f) pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu – Test Coopera.

4. umiejętności ruchowe:

a) gimnastyka:

- przerzut bokiem,

-  „piramida” dwójkowa,

b) piłka nożna:

- zwód pojedynczy przodem  piłką i uderzenie na bramkę prostym podbiciem lub wewnętrzną częścią stopy,

- prowadzenie piłki ze zmianą kierunku poruszania się,

c) koszykówka:

- zwód pojedynczy przodem piłką i rzut do kosza z dwutaktu po podaniu do współćwiczącego,

- podania oburącz sprzed klatki piersiowej kozłem ze zmianą miejsca i kierunku poruszania się,

d) piłka ręczna:

- poruszanie się w obronie „każdy swego”,

-rzut na bramkę z wyskoku po zwodzie pojedynczym przodem piłką i podaniu od współćwiczącego,      

e) piłka siatkowa:

- wystawianie piłki sposobem oburącz górnym ,

- zagrywka sposobem dolnym z 6m od siatki,

f) dodatkowo gry i zabawy w tym: tenis stołowy, unihokej, badminton.

5. wiadomości;

- wymienia przyczyny i skutki otyłości, zagrożenia wynikające z nadmiernego odchudzania się, stosowania sterydów i innych substancji wspomagających negatywnie proces treningowy (odpowiedzi ustne lub pisemny test),

- zna współczesne aplikacje internetowe i urządzenia elektroniczne do oceny własnej aktywności fizycznej,

- wymienia korzyści dla zdrowia wynikające z systematycznej aktywności fizycznej (odpowiedzi ustne lub pisemny test),

 

VII. Szczegółowe kryteria  oceny semestralnej lub rocznej z wychowania fizycznego.

1. Ocena celująca (6)

Ocenę celującą na pierwszy semestr lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który w zakresie:

a) postawy i kompetencji społecznych ( spełnia co najmniej pięć kryteriów):

- jest zawsze przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, m.in. posiada odpowiedni strój sportowy,

- nie ćwiczy na lekcjach tylko z bardzo ważnych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych,

charakteryzuje się wysokim poziomem kultury osobistej,

- używa właściwych sformułowań w kontaktach interpersonalnych z rówieśnikami  w klasie oraz w stosunku do nauczyciela czy innych pracowników szkoły,

- bardzo chętnie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej lub środowiskowej kultury fizycznej,

- reprezentuje szkołę w zawodach sportowych na poziomie powiatu, rejonu, województwa lub zawodach ogólnopolskich,

- systematycznie bierze udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, uprawia dyscypliny  lub konkurencyjne sportowe w innych klubach lub sekcjach sportowych, podejmuje  dowolne formy aktywności fizycznej w czasie wolnym.

b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć (spełnia co najmniej pięć kryteriów):

- w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy w co najmniej 95 – 100 % zajęć,

- w sposób bardzo dobry wykonuje wszystkie ćwiczenia w czasie lekcji,

- wzorowo pełni funkcję lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny, pokazuje i demonstruje większość umiejętności ruchowych,

- prowadzi rozgrzewkę lub ćwiczenia kształtujące bardzo poprawnie pod względem merytorycznym i metodycznym,

- potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do wybranego fragmentu zajęć,

- umie samodzielnie przygotować miejsce ćwiczeń,

- w sposób bezwzględny stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego,

- poczuwa się do współodpowiedzialności za stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów sportowych szkoły.

c) sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (spełnia co najmniej pięć kryteriów):

- zalicza wszystkie testy i próby sprawnościowe ujęte w programie nauczania,

- samodzielnie zabiega o poprawę lub uzupełnienie próby sprawnościowej, w której nie uczestniczył z ważnych powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych,

- uzyskuje bardzo znaczny postęp w kolejnych próbach sprawnościowych, np. w ciągu roku szkolnego,

- dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego,

- oblicza wskaźnik BMI,

- podejmuje indywidualny program treningowy w celu poprawy wyniku w danej próbie sprawności fizycznej.

d) aktywności fizycznej (spełnia co najmniej pięć kryteriów):

- zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych bez jakichkolwiek błędów technicznych lub taktycznych,

- ćwiczenia wykonuje zgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi  w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych,

- wykonanie zadania ruchowego przez ucznia może być zawsze przykładem i wzorem do naśladowania dla innych ćwiczących,

- potrafi wykonać ćwiczenie o znacznym stopniu trudności,

- wykonuje zadania ruchowe nie tylko efektownie, ale i efektywnie, np. trafia do bramki, rzuca celnie do kosza,

- stosuje opanowane umiejętności ruchowe w czasie zawodów i rozgrywek sportowych,

- stopień opanowania umiejętności ruchowych przez  ucznia w sposób znaczący wpływa

na wyniki drużyn szkolnych w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli.

e) wiadomości (spełnia co najmniej trzy kryteria):

- zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę bardzo dobrą lub celującą,

- stosuje wszystkie przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które były nauczane w takcie zajęć wychowania fizycznego,

- posiada rozległą wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego,

- wykazuje się dużym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych w kraju i  za granicą.

2. Ocena bardzo dobra (5)

Ocenę bardzo dobrą na pierwszy semestr lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który w zakresie:

a) postawy i kompetencji społecznych ( spełnia co najmniej cztery kryteria):

- jest  przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, m.in. posiada odpowiedni strój sportowy, ale sporadycznie nie bierze udziału w lekcjach,

- nie ćwiczy na lekcjach tylko z bardzo ważnych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych,

- charakteryzuje się właściwym poziomem kultury osobistej,

- używa właściwych sformułowań w kontaktach interpersonalnych z rówieśnikami  w klasie oraz w stosunku do nauczyciela czy innych pracowników szkoły,

- chętnie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej lub środowiskowej kultury fizycznej,

- reprezentuje szkołę w zawodach sportowych na poziomie miejskim i gminnym,

- niesystematycznie bierze udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych,

- niekiedy podejmuje indywidualne formy aktywności fizycznej w czasie wolnym.

b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć (spełnia co najmniej cztery kryteria):

- w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy w co najmniej 90 – 94 % zajęć,

- w sposób bardzo dobry wykonuje wszystkie ćwiczenia w czasie lekcji,

- bardzo dobrze pełni funkcję lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny,

- pokazuje i demonstruje niektóre umiejętności ruchowe,

- prowadzi rozgrzewkę lub ćwiczenia kształtujące  poprawnie pod względem merytorycznym i metodycznym,

- potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do wybranego fragmentu zajęć,

- umie z pomocą nauczyciela lub współćwiczącego przygotować miejsce ćwiczeń,

- stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego,

- stara się dbać o  stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów sportowych szkoły.

c) sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (spełnia co najmniej cztery kryteria):

- zalicza  prawie wszystkie testy i próby sprawnościowe ujęte w programie nauczania,

- poprawia lub uzupełnia próby sprawnościowe, w których nie uczestniczył z ważnych powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych za namową nauczyciela,

- uzyskuje znaczny postęp w kolejnych próbach sprawnościowych, np. w ciągu roku szkolnego,

- dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego,

- oblicza wskaźnik BMI,

- czasami podejmuje indywidualny program treningowy w celu poprawy wyniku  w danej próbie sprawności fizycznej.

d) aktywności fizycznej (spełnia co najmniej cztery kryteria):

- zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z niewielkimi błędami technicznymi lub taktycznymi,

- ćwiczenia wykonuje zgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi  w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych,

- potrafi wykonywać ćwiczenia o dużym stopniu trudności,

- wykonuje zadania ruchowe nie tylko efektownie, ale i efektywnie, np. sporadycznie trafia do bramki, rzuca celnie do kosza,

- stosuje opanowane umiejętności ruchowe w czasie gry właściwej, w trakcie zajęć,

- stopień opanowania umiejętności ruchowych przez  ucznia  wpływa na wyniki drużyn szkolnych w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli.

e) wiadomości (spełnia co najmniej dwa kryteria):

- zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę bardzo dobrą lub dobrą,

- stosuje prawie wszystkie przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które były nauczane w takcie zajęć wychowania fizycznego,

- posiada bardzo dobrą wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego,

- wykazuje się bardzo dobrym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych  w kraju i za granicą.

3. Ocena dobra (4)

Ocenę dobrą na pierwszy semestr lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który w zakresie:

a) postawy i kompetencji społecznych ( spełnia co najmniej trzy kryteria):

- jest  przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, m.in. posiada odpowiedni strój sportowy, ale zdarza mu się nie brać udziału w lekcjach,

- nie ćwiczy na lekcjach tylko z ważnych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych,

- charakteryzuje się właściwym poziomem kultury osobistej,

- nie zawsze używa odpowiednich sformułowań w kontaktach interpersonalnych z rówieśnikami w klasie oraz w stosunku do nauczyciela czy innych pracowników szkoły,

- sporadycznie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej lub środowiskowej kultury fizycznej,

- bierze udział w klasowych i szkolnych zawodach sportowych,

- nie uczęszcza na zajęcia sportowo-rekreacyjne,

- raczej nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej w czasie wolnym.

b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć (spełnia co najmniej trzy kryteria):

- w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy w co najmniej 85 – 89 % zajęć,

- w sposób dobry wykonuje większość ćwiczenia w czasie lekcji,

- dobrze pełni funkcji lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny,

- nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych,

- prowadzi rozgrzewkę lub ćwiczenia kształtujące  w miarę poprawnie pod względem merytorycznym i metodycznym,

- potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do wybranego fragmentu zajęć, ale często to przygotowanie wymaga dodatkowych uwag nauczyciela,

- umie z pomocą nauczyciela lub współćwiczącego przygotować miejsce ćwiczeń,

- nie zawsze stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego,

- dba o  stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów sportowych szkoły, ale aktywność ta wymaga dodatkowej interwencji wychowawczej prowadzącego zajęcia.

c) sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (spełnia co najmniej trzy kryteria):

- zalicza większość testów i prób sprawnościowych ujętych w programie nauczania,

- poprawia lub uzupełnia próby sprawnościowe, w których nie uczestniczył z ważnych powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych za wyraźną namową nauczyciela,

- uzyskuje niewielki postęp w kolejnych próbach sprawnościowych, np. w ciągu roku szkolnego,

dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego,

- oblicza wskaźnik BMI,

- raczej nie  podejmuje indywidualnego programu treningowego w celu poprawy wyniku w danej próbie sprawności fizycznej.

d) aktywności fizycznej (spełnia co najmniej trzy kryteria):

- zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z niewielkimi błędami technicznymi lub taktycznymi,

- wykonuje ćwiczenia nie zawsze zgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych,

- potrafi wykonywać ćwiczenia o przeciętnym stopniu trudności,

- wykonuje zadania ruchowe nie tylko efektownie, ale zawsze mało efektywnie, np. nie trafia do bramki, czy nie rzuca celnie do kosza,

- nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności ruchowych w czasie gry właściwej lub szkolnej,

- stopień opanowania umiejętności ruchowych przez  ucznia  nie wpływa na wyniki drużyn szkolnych w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli.

e) wiadomości (spełnia co najmniej  trzy kryteria):

- zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę dobrą,

- stosuje przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które były nauczane w takcie zajęć wychowania fizycznego,

- posiada dobrą wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego,

- wykazuje się dobrym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych w kraju i za granicą.

4. Ocena dostateczna (3)

Ocenę dostateczną na pierwszy semestr lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który w zakresie:

a) postawy i kompetencji społecznych (spełnia co najmniej dwa kryteria):

- jest  przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, m.in. posiada odpowiedni strój sportowy, ale często mu się zdarza nie brać udziału w lekcjach,

- nie ćwiczy na lekcjach z błahych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych,

- charakteryzuje się przeciętnym poziomem kultury osobistej,

- często używa nieodpowiednich sformułowań w kontaktach interpersonalnych z rówieśnikami w klasie oraz w stosunku do nauczyciela czy innych pracowników szkoły,

- nie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej lub środowiskowej kultury fizycznej,

- nie bierze udziału w  klasowych i szkolnych zawodach sportowych,

- nie uczęszcza na zajęcia sportowo-rekreacyjne,

- nigdy nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej w czasie wolnym.

b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć (spełnia co najmniej dwa kryteria):

- w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy w co najmniej 80 – 84 % zajęć,

- w sposób dostateczny wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji,

- nie pełni funkcji lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny,

- nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych,

- nie potrafi przeprowadzić rozgrzewki lub ćwiczeń kształtujących pod względem  merytorycznym i metodycznym,

- nie potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do wybranego fragmentu zajęć,

- nigdy  nie przygotowuje miejsca ćwiczeń,

- często nie stosuje zasad bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego, a zachowanie ucznia na lekcji zawsze zagraża zdrowiu, a nawet życiu współćwiczących,

- nie dba o  stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów sportowych szkoły, a nawet często je niszczy i dewastuje.

c) sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (spełnia co najmniej dwa kryteria}:

- zalicza tylko niektóre testy i próby  sprawnościowe ujęte  w programie nauczania,

- wykonuje określone próby sprawności fizycznej na ocenę dostateczną,

- nie poprawia lub nie uzupełnia prób sprawnościowych, w których nie uczestniczył z ważnych powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych,

- nie dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego,

- nie oblicza wskaźnika BMI,

- nie uzyskuje żadnego postępu w kolejnych próbach sprawnościowych, np. w ciągu roku szkolnego;

- nigdy nie podejmuje indywidualnego programu treningowego w celu poprawy wyniku w danej próbie sprawności fizycznej.

d) aktywności fizycznej (spełnia co najmniej dwa kryteria):

- zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z dużymi błędami technicznymi lub taktycznymi,

- wykonuje ćwiczenia prawie zawsze niezgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych,

- potrafi wykonywać ćwiczenia o niskim stopniu trudności,

- wykonuje zadania ruchowe mało efektownie i  zawsze mało efektywnie, np. nie trafia do bramki, nie rzuca celnie do kosza,

- nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności ruchowych w czasie gry właściwej lub szkolnej,

- stopień opanowania umiejętności ruchowych przez  ucznia  nie wpływa na wyniki drużyn szkolnych w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli.

e) wiadomości (spełnia co najmniej jedno kryterium):

- zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę dostateczną,

- stosuje niektóre przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które były nauczane   w takcie zajęć wychowania fizycznego,

- posiada dostateczną wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego,

- wykazuje się przeciętnym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych w kraju i za granicą.

5. Ocena dopuszczająca (2)

Ocenę dopuszczającą na pierwszy semestr lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który w zakresie:

a) postawy i kompetencji społecznych ( spełnia co najmniej jedno kryterium):

- bardzo często nie jest  przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, zapomina stroju,

- często nie ćwiczy na lekcjach z błahych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych,

- charakteryzuje się niskim poziomem kultury osobistej,

- bardzo często używa nieodpowiednich sformułowań w kontaktach interpersonalnych z rówieśnikami w klasie oraz w stosunku do nauczyciela czy innych pracowników szkoły,

 - nie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej lub środowiskowej kultury fizycznej,

- nie bierze udziału w  klasowych i szkolnych zawodach sportowych,

- nie uczęszcza na zajęcia sportowo-rekreacyjne,

- nigdy nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej w czasie wolnym.

b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć (spełnia co najmniej jedno  kryterium):

- w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy w co najmniej 70 – 79 % zajęć,

- w sposób nieudolny wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji,

- nie pełni funkcji lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny,

- nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych,

- nie prowadzi rozgrzewki lub ćwiczeń kształtujących pod względem  merytorycznym i metodycznym,

- nie potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do wybranego fragmentu zajęć,

- umie z pomocą nauczyciela lub współćwiczących przygotować miejsce ćwiczeń,

- bardzo często nie stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego, a zachowanie ucznia na lekcji może zagrażać zdrowiu i życiu współćwiczących,

- nie dba o  stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów sportowych szkoły.

c) sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (spełnia co najmniej jedno  kryterium):

- zalicza tylko pojedyncze  testy i próby  sprawnościowe ujęte w programie nauczania,

- nie poprawia lub nie uzupełnia prób sprawnościowych, w których nie uczestniczył z ważnych powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych,

- nie dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego,

- nie oblicza wskaźnika BMI,

- nie uzyskuje żadnego postępu w kolejnych próbach sprawnościowych, np. w ciągu roku szkolnego;

- nigdy nie podejmuje indywidualnego programu treningowego w celu poprawy wyniku w danej próbie sprawności fizycznej.

d) aktywności fizycznej (spełnia co najmniej jedno  kryterium):

- zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z rażącymi błędami technicznymi lub taktycznymi,

- wykonuje ćwiczenia  zawsze niezgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych,

- potrafi wykonywać ćwiczenia o bardzo niskim stopniu trudności,

- wykonuje zadania ruchowe mało efektownie i  zawsze mało efektywnie, np. nie trafia do bramki, nie rzuca celnie do kosza,

- nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności ruchowych w czasie gry właściwej lub szkolnej,

- stopień opanowania umiejętności ruchowych przez  ucznia  nie wpływa na wyniki drużyn szkolnych w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli.

e) wiadomości (spełnia co najmniej jedno kryterium):

- zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę dopuszczającą,

- stosuje niektóre przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które były nauczane w takcie zajęć wychowania fizycznego,

- posiada niewielką wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego,

- wykazuje się niskim zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych w środowisku lokalnym i  kraju.

6. Ocena niedostateczna (1)

Ocenę niedostateczną na pierwszy semestr lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który w zakresie:

a) postawy i kompetencji społecznych:

- prawie zawsze jest nieprzygotowany do zajęć wychowania fizycznego, zapomina stroju,

- bardzo często nie ćwiczy na lekcjach z błahych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych,

- charakteryzuje się bardzo niskim poziomem kultury osobistej,

- zachowuje się wulgarnie  w stosunku do nauczyciela oraz innych pracowników szkoły,

- nie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej lub środowiskowej kultury fizycznej,

- nie bierze udziału  w  klasowych i szkolnych zawodach sportowych,

- nie uczęszcza na zajęcia sportowo-rekreacyjne,

- nigdy nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej w czasie wolnym.

b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć:

- w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy poniżej 70% obowiązkowych zajęć,

- w sposób bardzo nieudolny wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji,

- nie pełni funkcji lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny,

- nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych,

- nie prowadzi rozgrzewki lub ćwiczeń  kształtujących pod względem  merytorycznym i metodycznym,

- nie potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do wybranego fragmentu zajęć,

- nigdy nie przygotowuje miejsca ćwiczeń,

- nigdy nie stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego, a zachowanie ucznia na lekcji może zagrażać zdrowiu i życiu współćwiczących,

- nie dba o  stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów sportowych szkoły.

c) sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego :

- nie zalicza większości testów i prób  sprawnościowych ujętych w programie nauczania,

- nie poprawia lub nie uzupełnia prób sprawnościowych, w których nie uczestniczył z ważnych powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych,

- nie  uzyskuje  żadnego postępu w kolejnych próbach sprawnościowych, np. w ciągu roku szkolnego;

- nigdy nie podejmuje indywidualnego programu treningowego w celu poprawy wyniku w danej próbie sprawności fizycznej.

d) aktywności fizycznej:

- zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z bardzo rażącymi błędami technicznymi lub taktycznymi,

- wykonuje ćwiczenia  zawsze niezgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych,

- nie potrafi wykonywać ćwiczeń o niskim stopniu trudności,

- wykonuje zadania ruchowe mało efektownie i  zawsze mało efektywnie, np. nie trafia do bramki, nie rzuca celnie do kosza,

- nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności ruchowych w czasie gry właściwej lub szkolnej,

- stopień opanowania umiejętności ruchowych przez  ucznia  nie wpływa na wyniki drużyn szkolnych w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli.

e) wiadomości (spełnia co najmniej jedno kryterium):

- zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę niedostateczną,

- stosuje niektóre przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które były nauczane   w takcie zajęć wychowania fizycznego,

- posiada niedostateczną wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego,

- wykazuje się przeciętnym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych w środowisku lokalnym i  kraju.


PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM


I. Podstawa prawna.

1. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

2. Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

3. Statut szkolny.

II. Założenia ogólne.

1. Nauczyciele wf na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o celach wychowania fizycznego, kryteriach i wymaganiach na poszczególne oceny, zasadach BHP, regulaminach korzystania z obiektów i pomieszczeń sportowych oraz regulaminu wyjść na i wyjazdów na zawody sportowe, a uczniowie potwierdzają własnoręcznym podpisem, że zapoznali się z powyższymi informacjami.

2. Ustalając ocenę z wychowania fizycznego nauczyciel zobowiązany jest dostosować wymagania do danego ucznia, a nie do poziomu klasy.

3. Przy ocenianiu z wychowania fizycznego nauczyciel powinien w szczególności brać pod uwagę wysiłek ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, systematyczność udziału w tych zajęciach , postawę oraz aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

4. Ocena celująca z wf  może być wystawiona tylko na koniec roku szkolnego jako ocena końcoworoczna, uwzględniająca całoroczną pracę ucznia oraz wysiłek włożony w wywiązywanie się z obowiązków wynikających z programu nauczania

5. Cząstkową ocenę niedostateczną uczeń może poprawić jednorazowo w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania, w sposób określony przez nauczyciela wf.

6. Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć (brak stroju, złe samopoczucie) dwa razy w semestrze. Nieprzygotowanie zgłasza na początku lekcji, a nauczyciel wf odnotowuje ten fakt w e-dzienniku i w zeszycie do korespondencji wpisując "np". Trzecie i każde następne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.

7. Dziewczęta w czasie niedyspozycji  zwalniane są z wykonywania intensywnego wysiłku fizycznego, natomiast obowiązuje je aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Uczennica w okresie niedyspozycji fizycznej powinna być przygotowana do zajęć wf tak samo jak przy pełnej dyspozycji, tzn.: jest przebrana w strój sportowy, lecz bierze ograniczony udział w zajęciach (nie wykonuje ćwiczeń „ciężkich”: biegi długie, skoki, dźwignie itp.)

8. Zwolnienia od rodziców muszą być przedstawione na lekcji w dniu, którego dotyczą, powinny być wpisane w zeszyt do korespondencji, zawierać dokładną datę i przyczynę zwolnienia oraz podpis rodzica (opiekuna prawnego).

9. Uczeń zobowiązany jest posiadać na lekcji wf zeszyt do korespondencji , w którym nauczyciel wf wpisuje na bieżąco oceny cząstkowe, nieprzygotowania do lekcji i oceny proponowane semestralne i końcoworoczne. Brak zeszytu skutkuje uwagą wpisaną do e-dziennika.

10. Nauczyciel wf zobowiązany jest wpisywać oceny cząstkowe, nieprzygotowania do lekcji i oceny proponowane semestralne i końcoworoczne w miarę możliwości na bieżąco (brak zeszytu do korespondencji - na kolejnej lekcji, brak dostępu do komputera na lekcji wf-najpóźniej w dniu następnym) w zeszycie do korespondencji   i do e-dziennika.

11. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej , opracować dostosowania wymagań edukacyjnych, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub dysfunkcje rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

12. Na wniosek rodziców uczeń może być zwolniony z części lub całości zajęć wf. Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza. W przypadku całorocznego zwolnienia z zajęć wf w dokumentacji zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

13. W przypadku czasowego albo częściowego zwolnienia  z ćwiczeń fizycznych  uczeń jest zobowiązany do opanowania wiedzy teoretycznej, w każdym bloku tematycznym, z którego uzyska cząstkową ocenę.

14. Uczniowie zwolnieni z ćwiczeń na podstawie zaświadczenia ( lekarskie, od rodziców) nie są zwalniani z obowiązku obecności na lekcji i udziału w niej.

Uczeń, który ma zwolnienie lekarskie może być zwolniony z lekcji, jeżeli jest to jego pierwsza lub ostatnia lekcja, po uprzednim przedstawieniu nauczycielowi i dyrekcji oświadczenia rodziców, że w tym czasie biorą za niego odpowiedzialność .

15. Ocena roczna (semestralna) nie stanowi średniej arytmetycznej ocen cząstkowych.

16. O przewidywanej ocenie niedostatecznej lub grożącym nieklasyfikowaniu nauczyciel wf powinien poinformować uczniów i rodziców (opiekunów prawnych)z miesięcznym wyprzedzeniem wpisując informacje w zeszycie do korespondencji oraz w dzienniku lekcyjnym.

17. Na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciel wf zobowiązany jest  poinformować ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych,  wpisując informacje w zeszycie do korespondencji oraz w dzienniku lekcyjnym. Inny termin wpisania oceny jest możliwy wyłącznie w przypadku nieobecności ucznia lub nauczyciela.

18. Ustalona przez nauczyciela wf niedostateczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego. Egzaminy, o których mowa mogą być przeprowadzone tylko i wyłącznie w formie praktycznej.

19. Uczeń może być nieklasyfikowany z wychowania fizycznego z powodu nieobecności przekraczającej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia w planie nauczania.

20. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

21. Na prośbę ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych) ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

22. Egzamin klasyfikacyjny z wychowania fizycznego może być przeprowadzony tylko i wyłącznie w formie praktycznej.

23. W przypadku uczniów obecnych na lekcji, posiadających zwolnienie z ćwiczeń od rodziców, w e-dzienniku  będzie odnotowane to jako „nc”(czyli uczeń obecny, ale niećwiczący).

24. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowych z tych zajęć. Egzamin poprawkowy z wychowania fizycznego może być przeprowadzony tylko i wyłącznie w formie praktycznej.

25. Każdy uczeń startujący w zawodach międzyszkolnych na szczeblu powiatowym zobowiązany jest do monitorowania na stronie internetowej szkoły swoich osiągnięć sportowych. Na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną przedstawia na piśmie swoje osiągnięcia nauczycielowi wychowania fizycznego, który potwierdza je i przekazuje wychowawcy.

26. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach sportowych uczniom przyznaje się punkty, które dolicza się do punktacji przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych:

- zawody międzynarodowe:      I, II, III, IV miejsce - 4 punkty,

- zawody krajowe:                         I, II, III miejsce - 3 punkty,

- zawody wojewódzkie:                             I, II miejsce - 2 punkty,

- zawody powiatowe                    I miejsce - 1 punkt.

27. Uczniów biorących udział w zawodach sportowych obowiązuje "Regulamin wyjazdów i wyjść na zawody sportowe".

III. Ocena z wychowania fizycznego.

1. Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego został opracowany na podstawie programu autorskiego.

2. Ocena z wychowania fizycznego na koniec semestru i na koniec roku szkolnego jest wypadkową takich składników jak:

- aktywność na lekcji,

- postawa ucznia,

- systematyczność,

- zadania praktyczne.

3. Aktywność na lekcji:

- udział we wszystkich częściach lekcji,

- wykonywanie wszystkich zadań wyznaczonych przez nauczyciela,

- wykonywanie ćwiczeń i zadań adekwatnie do swoich możliwości,

- inwencja twórcza,

- pomoc i współdziałanie z rówieśnikami.

4. Postawa ucznia:

- dyscyplina w czasie zajęć,

- przestrzeganie zasad BHP i regulaminów

- postawa „fair play”,

- higiena osobista,

- współpraca w zespole.

5. Systematyczność:

- frekwencja na zajęciach,

- nieprzygotowanie do lekcji („brak stroju”)

- spóźnienia,

- zwolnienia jednostkowe z ćwiczeń,

- uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych.

6. Zadania praktyczne:

- prowadzenie rozgrzewek,

- prowadzenie części lekcji,

- udział w próbach sprawnościowych,

- udział w zawodach i imprezach szkolnych,

- reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych.

IV. Wymagania na poszczególne oceny.

1. Celująca (6)

Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz jeden z poniższych punktów:

- Uczeń trenuje dyscyplinę sportową i osiąga w niej wyniki (udokumentowane dyplomami),

na poziomie powiatowym (miejsce I-III), wojewódzkim, krajowym,

- Uczeń bierze systematyczny udział w międzyszkolnych zawodach sportowych (w różnych dyscyplinach),

- Uczeń ma 100% frekwencję i uczestniczy czynnie we wszystkich lekcjach wychowania fizycznego.

2. Bardzo dobra (5)

- Uczeń bierze aktywny udział we wszystkich częściach lekcji (zbiórka, rozgrzewka, próby i zadania sprawnościowe, gry sportowe),

- Uczeń regularnie nosi strój sportowy (dopuszczalne dwa braki stroju na semestr), nie spóźnia się i nie opuszcza lekcji („wagary”),

- Uczeń jest zdyscyplinowany oraz chętnie wykonuje zadania powierzone mu przez nauczyciela (np.: sędziowanie, przygotowanie sprzętu, prowadzenie rozgrzewki, ćwiczenia),

- Uczeń wykazuje inwencję twórczą (np.: prowadzenie rozgrzewki, prowadzenie części lekcji, przygotowanie prezentacji multimedialnych oraz gazetek szkolnych),

- Uczeń bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych (SKS, UKS), lub w zawodach o rozgrywkach organizowanych przez naszą szkołę (np.: „Dzień Sportu”),

- Uczeń przestrzega zasad BHP oraz regulaminu obiektów sportowych,

- Uczeń zachowuje postawę „fair play” podczas gier sportowych oraz chętnie współpracuje w grupie,

- Uczeń systematycznie podnosi swoja sprawność fizyczną adekwatnie do swoich możliwości.

3. Dobra (4)

- Uczeń bierze udział w niektórych częściach lekcji (np.: tylko w rozgrzewce),

- Uczeń nosi strój sportowy (ma trzy braki stroju na semestr), czasami spóźnia się i opuszcza lekcje,

- Uczeń jest zdyscyplinowany na lekcji oraz wykonuje większość zadań powierzonych mu przez nauczyciela (np.: sędziowanie, przygotowanie sprzętu, prowadzenie rozgrzewki, ćwiczenia),

- Uczeń przeważnie przestrzega zasad BHP oraz regulaminu obiektów sportowych,

- Uczeń przeważnie zachowuje postawę „fair play” podczas gier oraz chętnie współpracuje w grupie,

- Uczeń podnosi swoja sprawność fizyczną, adekwatnie do swoich możliwości (nie we wszystkich próbach sprawnościowych).

4. Dostateczna (3)

- Uczeń często nie bierze aktywnego udziału w lekcji,

- Uczeń rzadko nosi strój sportowy (ma więcej niż trzy braki stroju), spóźnia się i opuszcza lekcje,

- Uczeń niechętnie wykonuje zadania powierzone mu przez nauczyciela,

- Uczeń nie podnosi swojej sprawności fizycznej.

5. Dopuszczająca (2)

- Uczeń nie bierze aktywnego udziału w lekcji,

- Uczeń nie nosi stroju sportowego, spóźnia się i opuszcza lekcje,

- Uczeń rzadko wykonuje zadania powierzone mu przez nauczyciela.

6. Niedostateczna (1)

- Uczeń nie bierze aktywnego udziału w lekcji,

- Uczeń nie nosi stroju sportowego, spóźnia się i opuszcza lekcje,

- Uczeń nie wykonuje zadań powierzonych mu przez nauczyciela.

7. Uczeń może być nieklasyfikowany z przedmiotu jeśli:

- nie otrzymał żadnej oceny,

- ma więcej niż 50% nieobecności na zajęciach.


 

Joomla templates