SPORT

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie  warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki  (Dz. U. z 2001r Nr 135, poz. 1516 ze zm.) ustala się poniższe zasady uczestnictwa w zawodach sportowych uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach.

 

Rozdział I

ZASADY OGÓLNE

 1. Zawody sportowe są integralną formą działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.
 2. Nadzór nad organizacją zawodów sportowych sprawuje dyrektor szkoły.
 3. Udział w zawodach sportowych jest przywilejem uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach.
 4. Uczestnicy zawodów godnie reprezentują szkołę, dążą do uzyskania jak najlepszych wyników sportowych, walczą zgodnie z zasadami fair play.
 5. W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie posiadający aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach ubezpieczenia zbiorowego lub indywidualnego oraz pisemną zgodę rodzica (prawnego opiekuna dziecka) – załącznik nr 1.
 6. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów zawodów i obiektów sportowych, na których się znajdują.
 7. „Kierownikiem drużyny sportowej” zwanym dalej kierownikiem jest nauczyciel wychowania fizycznego lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.
 8. Kierownik odpowiada za bezpieczeństwo całej drużyny.
 9. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia zgłaszane są do kierownika.
 10. Kierownik w terminie 2 dni przed zawodami składa kartę udziału w zawodach  do zatwierdzenia przez dyrektora szkoły.
 11. Rozmowy i negocjacje z organizatorami zawodów prowadzi tylko i wyłącznie kierownik, jest on przedstawicielem dyrektora szkoły na imprezach sportowych.
 12. Uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie, nie mogą brać udziału w zawodach.
 13. Miejscem zawiązania i rozwiązania wyjazdu/wyjścia na zawody sportowe jest szkoła.

 

Rozdział II

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI NAD UCZNIAMI PODCZAS ZAWODÓW SPORTOWYCH

 1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wyjściu/wyjeździe na zawody sportowe  sprawuje kierownik lub nauczyciele wychowania fizycznego. Opieka ta ma charakter ciągły.
 2. Na zawodach sportowych organizowanych poza terenem szkoły w obrębie tej samej miejscowości, przy braku konieczności korzystania ze środków lokomocji opiekę sprawuje co najmniej jedna osoba nad grupą 15 uczniów. Liczbę opiekunów zwiększa się do 2 osób, uwzględniając rodzaj dyscypliny (możliwość urazów).
 3. Na zawodach sportowych organizowanych poza terenem szkoły przy konieczności korzystania ze środków lokomocji  opiekę sprawuje jedna osoba nad grupą do 15 uczniów.
 4. Przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, podczas przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego, opiekunowie są zobowiązani do sprawdzenia stanu liczbowego uczniów.
 5. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i sposobów zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
 6. W wyznaczonym terminie uczeń dostarcza nauczycielowi wychowania fizycznego lub „kierownikowi drużyny sportowej”  zgodę na udział w zawodach sportowych. W przypadku braku zgody lub oddania zgody po terminie uczeń nie będzie brał udziału w zawodach sportowych.
 7. W przypadku choroby ucznia lub nieobecności w szkole, w wyznaczonym terminie (termin oddania zgody) rodzic jest zobowiązany do poinformowania lub dostarczenia kierownikowi  drużyny zgody na udział dziecka w zawodach sportowych. W przypadku braku zgody lub informacji uczeń będzie skreślony z karty udziału w zawodach.
 8. Przed wyjazdem/wyjściem na zawody sportowe „kierownik drużyny sportowej” lub nauczyciel wychowania fizycznego  zobowiązany jest do sprawdzenia, czy uczeń posiada ważną legitymację, odpowiedni strój sportowy oraz bilety autobusowe. W przypadku braku legitymacji, stroju lub  biletów uczeń będzie odesłany na lekcje.
 9. Uczeń przed wyjściem na zawody uczestniczy w lekcjach i jest zobowiązany do uzupełnienia zaległości związanych z jego nieobecnością na zajęciach.
 10. W przypadku, gdy podczas dojazdu, powrotu lub trwania zawodów sportowych miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
 11. Zawody sportowe rozpoczynają się i kończą według przygotowanego wcześniej harmonogramu.
 12. Jeżeli kierownik drużyny sportowej sprawdzi przed wyjazdem, czy uczniowie posiadają ważne bilety, a uczeń nie skasuje biletu, to za wszelkie kary nałożone na ucznia odpowiada uczeń i jego rodzice. Szkoła nie ponosi kosztów przejazdu na zawody i kar otrzymanych przez ucznia w czasie jazdy.
 13. W indywidualnych i uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odbioru dziecka przez rodziców lub prawnego opiekuna bezpośrednio z zawodów sportowych. Odbiór dziecka z zawodów musi nastąpić do końca trwania zawodów, po pisemnym potwierdzeniu przez rodzica lub prawnego opiekuna odbioru dziecka u nauczyciela wychowania fizycznego lub kierownika zawodów sportowych. Nauczyciel po wyjściu z uczniami z zawodów nie ma obowiązku czekania, aż rodzic dotrze na miejsce zawodów, w takiej sytuacji uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela i wraca z nim do szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ III

REGULAMIN WYJAZDÓW/WYJŚĆ NA  ZAWODY SPORTOWE -  OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Uczniowie dostarczają w wyznaczonym terminie kierownikowi drużyny lub nauczycielom wychowania fizycznego pisemną zgodę rodziców/opiekunów na udział w zawodach sportowych – załącznik do pobrania.
 2. Uczestników wyjazdu na zawody sportowe obowiązuje odpowiedni strój, posiadanie ważnej legitymacji oraz ważnych biletów w przypadku przejazdu na zawody środkami komunikacji miejskiej.
 3. W czasie trwania zawodów sportowych, zarówno podczas dojazdu, jak i powrotu, obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa oraz przestrzeganie regulaminu wjazdów/wyjść na zawody sportowe.
 4. Obowiązuje zakaz  palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i innych używek.
 5. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.
 6. Uczestników zawodów sportowych obowiązuje punktualność.
 7. W trakcie trwania zawodów sportowych nie przewiduje się „czasu wolnego”, a uczniowie przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.
 8. W przypadku wyjazdów na zawody sportowe uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów obiektów, w których przebywają.
 9. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika lub opiekuna.
 10. Uczeń nieprzestrzegający regulaminu ponosi konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły.
 11. Uczniowie, zarówno przed, jak i po powrocie z zawodów sportowych, biorą udział w zajęciach szkolnych zgodnie z planem lekcji.

 

            Załączniki do pobrania:

      1. Informacja dla rodziców.

      2. Zgoda na udział w zawodach sportowych.

      3. Zgoda na udział w zawodach sportowych SZS (Szkolny Związek Sportowy).


                                                                                                                   

Joomla templates